Tie­to­suo­ja­se­los­te

Lakiasiaintoimisto Equité Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä voimassa olevan Tietosuojalain mukaisesti. 


Tämä tietosuojaseloste voi ajoittain muuttua, jolloin siitä julkaistaan uusi versio verkossa. Siksi tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen tulee tutustua sähköisesti säännöllisesti.


 

Yritys ja yhteystiedot

Lakiasiaintoimisto Equité Oy (jäljempänä ”Rekisterinpitäjä”)

Koiravedenkatu 15 C 11, 70800 Kuopio

Puhelin: 044 549 6168


Tie­to­suo­jayh­teys­hen­ki­lö

Laura Aivio

Puhelin: 044 549 6168


Kuvaus rekisterinpitäjän ryhmistä ja hen­ki­lö­tie­to­ryh­mis­tä

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri (toimeksianto- ja es­teel­li­syys­re­kis­te­ri)


Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän toimintaan liittyviin tarkoituksiin.


Rekisteri sisältää tai saattaa sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot

Nimitiedot

Syntymäaika

Yhteystiedot: osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotikuntatiedot

Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä, taikka käytetty menetelmä

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden alkaminen

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot

Asia­kas­pal­ve­lu­ta­pah­tu­mien tiedot

Väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät tiedot


Yleinen kuvaus tehtävistä ja organisaation turvatoimista

Rekisterinpitäjän asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tie­to­jen­kä­sit­te­lyl­tä.

Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjän erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat rekisterinpitäjän palveluksessa, sekä rekisterinpitäjän toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä tietosuoja-asetuksen mukaisena edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan rekisterinpitäjälle antama toimeksianto tai rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Asiakasrekisterin asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat: Asiakkaan palveleminen ja asiakassuhteen operatiivinen hoito ja hallinta. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen. Asiakkaiden ja Rekisterinpitäjän oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja vi­ran­omais­mää­räys­ten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.


Rekisterinpitäjän/kolmannen oikeutetut edut, johon käsittely perustuu

Käsittely voi harvoissa tapauksissa perustua rekisterinnpitäjän oikeutettuun etuun, kuten esimerkiksi saatavan periminen.


Henkilötietojen vastaanottajat tai luovuttajat

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sopimuksen tekemisen yhteydessä sekä asiakaspalvelun yhteydessä. Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.


Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta rekisteripitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Asiakkaan henkilötietoja siirretään rekisterinpitäjän ylläpitämään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain vaatimusten mukaiseen asiakkaan tun­te­mis­tie­to­re­kis­te­riin.


Tieto siirrosta kolmansiin maihin

Pääsääntöisesti rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, mikäli a) tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai b) asiakas on antanut siihen suostumuksensa.


Säilytysajat ja säilytysaikojen mää­rit­tä­mis­kri­tee­rit

Asiakasrekisterin henkilötiedot poistetaan tietokannasta asiakassuhteen päätyttyä 10 vuoden päästä säännöllisesti tehdyillä poistoajoilla. Säilytysaika perustuu Asianajajaliiton ohjeistukseen.


 Rekisteröityjen oikeudet


1. Oikeus pyytää pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lakiasiaintoimisto Equité Oy, Koiravedenkatu 15 C 11, 70800 Kuopio. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin tunnistaa asiakas ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa.


 2. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1.) postiosoitteeseen.


3. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1.) postiosoitteeseen.


4. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1) postiosoitteeseen.


5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan (kohdassa 1.) postiosoitteeseen.


6. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle (katso yhteystiedot yllä kohdasta 1.).


7. Oikeus tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le tavasta, jolla rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tie­to­suo­ja­val­tuu­tet­tu.

Yh­teys­tie­dot

044 5496168

toimisto@equite.fi

Y-tunnus 3137194-7 


Tietosuojaseloste

La­kia­siain­toi­mis­to Equité Oy

Tapaamiset Kuopiossa: 

KPY Novapolis, Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio

Muualla Suomessa: sopimuksen mukaan

(Katso Google Maps)